1.คำนำ

   ยินดีต้อนรับเข้าสู่บัญชี Standard Network โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนทำการเปิดบัญชี Standard Network (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี”) เพื่อให้คุณรับทราบถึงสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณกับ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd.”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

     “บริการ” ที่เราจัดเตรียมไว้ให้หรือทำให้เข้าถึงได้รวมถึง (a) เว็บไซต์ (b) บริการที่มีให้ในเว็บไซต์และในซอฟท์แวร์ผู้รับบริการของ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. ที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ และ (c) ข้อมูล หน้าที่ถูกเชื่อมโยง คุณลักษณะ ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา การโปรแกรม ซอฟท์แวร์ บริการแอพพลิเคชั่นทั้งหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการแอพพลิเคชั่นมือถือ) หรือสื่ออื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) นอกจากนี้ คุณลักษณะใหม่ใดๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าไปหรือเสริมแก่บริการยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้ด้วย

      ด้วยการใช้บริการหรือการเปิดบัญชี คุณแสดงออกถึงการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณมีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือ “ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณมีอายุถึง “อายุที่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่หรือไม่ หรือไม่เข้าใจหมวดนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังทำการสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานบัญชีหรือบริการทั้งหมด รวมไปถึงการซื้อที่กระทำโดยผู้เยาว์ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะถูกเปิดตอนนี้หรือถูกสร้างขึ้นภายหลัง และไม่ว่าผู้เยาว์จะได้รับการดูแลจากคุณในระหว่างการซื้อหรือไม่ก็ตาม

      Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งแก้ผู้ใช้ การยังคงใช้บริการ เว็บไซต์นี้ หรือบัญชีของคุณ จะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเหล่านี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้

      Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือบริการได้ทุกเมื่อ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. อาจดำเนินการเสนอบริการบางอย่างหรือคุณลักษณะในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องหรือในลักษณะเดียวกับที่รุ่นสมบูรณ์ทำงานได้ และถือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. อาจจะกำหนดข้อจำกัดกับคุณลักษณะบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือบริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดชอบแต่อย่างใด

      Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการ หรือให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

2.ความเป็นส่วนตัว

2.1 ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างมากต่อเราที่ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. เพื่อให้ปกป้องสิทธิของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราได้จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวให้กับ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. เพื่ออธิบายการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียด โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจว่า Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้บริการของคุณอย่างไร ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ คุณยินยอมให้ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. รวบรวม ใช้ เปิดเผย และหรือประมวลเนื้อหาและข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.2 ผู้ใช้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ฝ่ายผู้รับ”) จะต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด; (ii) ให้ผู้ใช้คนอื่น (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล”) ทำการถอดข้อมูลของเขา/เธอออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับได้; และ (iii) ให้ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลทำการทบทวนข้อมูลที่ถูกรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาโดยฝ่ายผู้รับ

3.การอนุญาตแบบจำกัด

Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. ให้การอนุญาตแบบจำกัดแก่คุณเพื่อเข้าถึงและใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อกำหนดการให้บริการนี้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น การอนุญาตนี้ไม่ให้คุณใช้เพื่อการพานิชย์หรือการใช้งานต่อยอดใดๆ ของบริการ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ องค์ประกอบย่อยหรือเนื้อหาใดๆ) เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อแบรนด์ โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. และในบางกรณี ก็เป็นของบุคคลที่สามผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ถูกระบุไว้ในเว็บไซต์ ไม่มีสิทธิหรือไม่มีการอนุญาตที่ให้ไว้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมแก่ฝ่ายใดๆ ที่ทำการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อให้ใช้หรือทำซ้ำเนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อแบรนด์ โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าว และไม่มีฝ่ายใดๆ ที่ทำการเข้าถึงเว็บไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ได้ ด้วยการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดที่คุ้มครองบริการ เว็บไซต์ และเนื้อหาภายใน คุณยินยอมที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอด จัดแสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ แก้ไข ดัดแปลง เช่า ขาย หรือสร้างงานต่อยอดของส่วนใดๆ ของบริการ เว็บไซต์ และเนื้อหาภายใน นอกจากนี้ หากไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณยังไม่สามารถทำการจำลองหรือคัดลอกส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์อื่น หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น ยิ่งกว่านั้น คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้โรบอท สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น หรือกระบวนการทำด้วยมือเพื่อตรวจตราหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน (ความยินยอมดังกล่าวถือว่าได้ให้ไว้กับเทคโนโลยีเสิร์ชเอนจิ้นมาตรฐานที่ถูกใช้งานโดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

4.บัญชีและความปลอดภัย

4.1 หน้าที่การทำงานบางอย่างของบริการของเราต้องการการลงทะเบียนสำหรับบัญชีโดยการเลือกการระบุตัวตนผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ไอดีผู้ใช้”) และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง หากคุณเลือกไอดีผู้ใช้ที่ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. เห็นว่าเข้าข่ายลักษณะกระทำความผิดหรือไม่เหมาะสม Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. มีสิทธิที่จะระงับหรือยุติบัญชีของคุณ โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว คุณอาจจะสามารถใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆซึ่งเราได้เปิดให้เข้าถึง หรือกับที่เรามีข้อผูกมัดหรือร่วมมืออยู่ได้ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. ไม่ได้ทำการทบทวน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หน้าที่การทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือการปฏิบัติของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากคุณดำเนินการเช่นว่านั้น ข้อกำหนดการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากมีความแตกต่างจากข้อกำหนดการให้บริการนี้ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจยังบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณด้วย

    4.2 คุณยอมรับที่จะ (a) รักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับ และใช้เฉพาะไอดีผู้ใช้กับรหัสผ่านของคุณเท่านั้นเมื่อทำการล็อกอิน (b) ทำให้แน่ใจว่าคุณได้ออกจากบัญชีของคุณเมื่อจบการใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (c) แจ้ง Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. เกี่ยวกับการใช้งานไอดีผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทันที และ (d) ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณเที่ยงตรงและทันสมัย คุณเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ไอดีผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่ากิจกรรมหรือการใช้งานดังกล่าวมิได้ถูกกระทำโดยคุณ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้งานรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหมวดนี้ของคุณ

    4.3 คุณยอมรับว่า Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. อาจจะยุติบัญชีของคุณและไอดีผู้ใช้ของคุณ และลบหรือทิ้งเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบัญชีและไอดีผู้ใช้ของคุณออกจากเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ อันเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราและไม่ต้องแจ้งเตือนหรือรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม เหตุผลสำหรับการยุติดังกล่าวอาจรวม แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (a) การไม่เคลื่อนไหวบัญชีเป็นระยะเวลานาน (b) การละเมิดโดยไม่เจตนาหรือเจตนาของข้อกำหนดการให้บริการนี้ (c) การฉ้อโกง การก่อกวน การหมิ่นประมาท การข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือ (d) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลที่สาม หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง ก่อกวน หมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือไม่ถูกต้องอาจถูกส่งต่อให้กับผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ หากคุณมีข้อเรียกร้องใด (ภายใต้การดำเนินการแบบใดก็ตาม) ไม่ว่าจะต่อ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. หรือไม่ว่าในทางใดที่เกี่ยวพันกับ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd.  ทาง Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. อาจดำเนินการยุติบัญชีของคุณได้

    4.4 หากบัญชีของคุณไม่เคลื่อนไหวหรือยังคงไม่เคลื่อนไหว (ซึ่งหมายถึงคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ) เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. มีสิทธิที่จะลบหรือปิดการทำงานบัญชีของคุณ และ Crystals, Coins ในบัญชีของคุณจะถูกริบคืนทั้งหมด

5.การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

5.1 การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินหากมีค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับการซื้อ Crystals, Coins หรือส่วนใดๆ ของบริการ คุณยอมรับที่จะชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพื่อรับ Crystals, Coins หรือรับการเข้าถึง และ/หรือผลประโยชน์ของบริการดังกล่าว ราคาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับ Crystals, Coins และบริการยังไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้องและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าว เราอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณภายในวันครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้ การระงับหรือการยกเลิกบริการสำหรับการไม่ชำระเงินอาจส่งผลให้สูญเสียการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีและเนื้อหาภายในของคุณ

    5.2 ภายใต้แผนการให้ยืม Crystals, Coins ของเรา คุณสามารถยืมและใช้ Crystals, Coins ก่อนและชำระคืนสิ่งที่คุณยืมโดยการเติม Crystals, Coins เข้าบัญชีของคุณภายใน 7 วัน (หรือภายในระยะเวลาอื่นๆ ตามที่เราอาจกำหนดไว้เป็นครั้งคราว) เราจะไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับ Crystals, Coins ที่ยืม แต่การไม่ชำระ Crystals, Coins ที่ยืมภายกำหนดจะเป็นการให้สิทธิแก่เราในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ ตามที่กล่าวไว้ด้านบน

   5.3 เพื่อชำระค่าใช้จ่ายสำหรับ Crystals, Coins หรือสำหรับบริการ คุณจะถูกขอให้เลือกวิธีการชำระเงินก่อนที่คุณจะทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์ หรือเมื่อคุณทำการลงชื่อเข้าร่วมสำหรับบริการนั้น คุณสามารถเข้าถึง และเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินได้ทุกเมื่อ คุณยอมรับที่จะให้ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. ใช้ข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งให้ไว้โดยธนาคารที่ออกข้อมูลของคุณ หรือเครือข่ายการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับที่จะคงข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอ การเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำกับข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เราส่งให้กับบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนที่เราจะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้

    5.4 เราอาจเปลี่ยนแปลงราคาของ Crystals, Coins และ/หรือบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ หากมีกำหนดเวลาและราคาตายตัวสำหรับข้อเสนอบริการของคุณ ราคานั้นจะคงมีผลบังคับสำหรับช่วงกำหนดเวลานั้น

    5.5 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือโดยข้อตกลงของข้อเสนอบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ คุณอาจยกเลิกบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ แต่การชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดและ Crystals, Coins ที่ถูกซื้อทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้

6. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

  ไม่มีกรณีใดๆ ที่ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะในสัญญา การรับประกัน การละเมิดสิทธิ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าจะทางการปฏิบัติ จากการอยู่เฉย หรือการกล่าวหา) ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรือความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือทฤษฎีอื่นๆ) หรือการกระทำอื่นๆ ทางกฎหมาย ในความเที่ยงธรรม โดยกฎหมายหรืออื่นๆ สำหรับความเสียหายจากการใช้งาน ผลกำไร รายรับ ค่าความนิยม หรือการประหยัดที่คาดไว้ หรือค่าเสียหายทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ พิเศษ หรือที่เป็นผลกระทบต่อเนื่อง (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักของบริการ ความขัดข้องของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่เกิดจากหรือในความเชื่อมโยงกับการใช้หรือการไร้ความสามารถในการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น ค่าเสียหายใดๆที่ เป็นผลจากสิ่งที่กล่าวมา แม้ว่า Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว

7.ข้อกำหนดการใช้งาน

7.1 การอนุญาตเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกบอกเลิก การอนุญาตจะยุติตามที่ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ หรือหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆของข้อกำหนดการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. มิต้องทำการแจ้งให้ทราบเพื่อให้การบอกเลิกดังกล่าวมีผลบังคับใช้

    7.2 คุณยอมรับที่จะไม่:

    (a) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ไม่ถูกต้อง ก่อความรำคาญ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก สร้างความเสียใจ หลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย น่ารังเกียจ ใส่ร้าย รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น มุ่งร้าย หรือเหยียดผิว เหยียด ชาติพันธุ์ หรือที่ไม่น่าพอใจอื่นๆ

   (b) ใช้บริการเพื่อทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใด

   (c) ใช้บริการเพื่อสวมรอยบุคคลหรือตัวตน หรือแสดงออกอย่างผิดๆ ว่าคุณเกี่ยวพันกับบุคคลหรือตัวตน

   (d) ก่อให้เกิด อนุญาต หรือให้อำนาจในการดัดแปลง การสร้างสรรค์งานต่อยอด หรือการแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ชัดเจนจาก Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd.

   (e) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์เชิงพานิชย์ หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม หรือในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในที่นี้

   (f) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกง

   (g) แทรกแซง ควบคุมหรือสร้างความยุ่งเหยิงให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือการใช้หรือความเพลิดเพลินจากบริการของผู้ใช้ หรือฝ่าฝืนความต้องการ กระบวนการ นโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

   (h) ลงมือกระทำหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการทำงาน สร้างภาระที่มากเกินไป หรือทำให้เกิดข้อบกพร่องในบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ในทางตรงหรือทางอ้อม

   (i) ใช้บริการเพื่อละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำ นโยบายหรือข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศ หรือระดับสากล รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายหรือข้อบังคับ (ไม่ว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้ายในทางตรงหรือทางอ้อม

   (j) ใช้บริการเพื่อละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือเพื่อ “แอพติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น; และ/หรือ

   (k) ใช้บริการเพื่อรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นในลักษณะที่เกี่ยวโยงกับการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ถูกห้ามซึ่งถูกกำหนดไว้ด้านบน

   (l) คุณรับทราบ ยินยอมและยอมรับว่า Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. อาจเข้าถึง เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณหากถูกกำหนดให้ทำโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือผู้มีอำนาจของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลที่มีอำนาจเหนือ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. หรือในการแสดงเจตนาดีว่าการเข้าถึง การเก็บรักษาหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างเหมาะสมที่จะ: (a) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย; (b) บังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการนี้; (c) ตอบข้อเรียกร้องว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม; (d) ตอบคำร้องลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ; หรือ (e) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนตัวของ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. ผู้ใช้และ/หรือสาธารณะ

8.การละเมิดข้อกำหนดการให้บริการของเรา

หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้ในเว็บไซต์ของเรากำลังละเมิดข้อกำหนดการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ GZzongbiao@gmail.com

9.การยื่นข้อเรียกร้องต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

9.1 หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณ (ดังที่ถูกรวมไว้ในบริการ) ได้ถูกคัดลอก นำไปแสดง หรือจำหน่ายจ่ายแจกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเรา

9.2  การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ร้องเรียนจะต้องเป็นการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง และจะต้องรวมรายการต่อไปนี้ทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์: (a) การลงลายมือชื่อแบบกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด; (b) คำอธิบายรายละเอียดของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวและการระบุยืนยันตัวตนของเนื้อหาในผลงานดังกล่าวที่อ้างว่าถูกละเมิด; (c) คำอธิบายรายละเอียดของชื่อของผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์และที่อยู่ในบริการของผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์; (d) ข้อมูลที่เพียงพอให้ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. ติดต่อคุณ เช่น ที่อยู่ทางกายภาพ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ; (e) คำชี้แจงจากคุณว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานเนื้อหาที่ถูกระบุในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย; (f) คำชี้แจงจากคุณว่าข้อมูลในการแจ้งมีความเที่ยงตรงและ ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่าคุณได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. สามารถติดต่อได้โดยอีเมล: GZzongbiao@gmail.com

ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์จะทำการตอบเฉพาะข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ร้องเรียน

10.ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชย ปกป้องและทำให้ปราศจากซึ่งความรับผิดแก่ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. และผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมทำแบรนด์หรือหุ้นส่วนอื่นๆ และพนักงาน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายได้รับค่าชดเชย”) ด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง จากและต่อข้อเรียกร้อง การกระทำ การพิจารณาคดีและการฟ้องร้องทั้งหมด และความรับผิดชอบ ความเสียหาย การชำระหนี้ เบี้ยปรับ ค่าปรับ ราคาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทังหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาท) ที่ได้รับจากฝ่ายได้รับค่าชดเชยซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (a) การอำนวยความสะดวก การดำเนินการ การจัดการและ/หรือการบริหารจัดการบริการโดยหรือในนามของ Guangzhou Standard Network Technology Co. , Ltd. (b) การละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงใดๆของข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือนโยบายหรือคำแนะนำที่ถูกอ้างอิงไว้ในที่นี้ของคุณ หรือ (c) การใช้หรือการใช้บริการในทางที่ผิดของคุณ หรือ (e) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามของคุณ

11.กฎหมายที่ควบคุม

    11.1 ข้อกำหนดต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ และข้อตกลงและนโยบายใดๆ ที่ถูกรวมหรือถูกอ้างอิงถึงในข้อกำหนดการให้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการและเว็บไซต์ และเข้าแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังตกลงมิให้พิจารณาบรรดาข้อกำหนดที่ต้องตีความโดยปริยายตามข้อเท็จจริงให้มีผลบังคังใช้ ในการตกลงเข้าทำสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่อาศัยคำชี้แจง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญาหรือความเชื่อมั่นของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการให้บริการนี้ แต่ละฝ่ายสละข้อเรียกร้อง สิทธิและการเยียวยาทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่สำหรับในหมวดนี้ซึ่งอาจมีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า ข้อกำหนดการให้บริการนี้ไม่สามารถถูกโต้แย้ง ถูกตีความหรือเพิ่มเติมได้โดยข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ข้อตกลงปากเปล่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันใดๆ หรือข้อตกลงเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ

   11.2 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย รัฐบัญญัติ ข้อบังคับและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐ (US Foreign Corruption Practices Act) และกฎหมายป้องกันการทุจริตของสิงคโปร์ (Singapore Prevention of Corruption Act) และยืนยันว่าคุณมีและจะมีนโยบายและกระบวนทั้งหมดเตรียมไว้เพื่อรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

   11.3 หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือในเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราที่: GZzongbiao@gmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567